معرفی بهترین کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام

کتاب های بسیار زیادی در مورد وقایع تاریخی خصوصا قبل از آمدن اسلام به ایران وجود دارد.

که می توان آنها را از جنبه های مختلف به سه بخش تقسیم کرد

بخش اول آن دسته از کتاب های می باشد.که با توجه به واقعی بودن رویداد های کتاب قابل اعتماد نیستند.

بخش دیگر هم که تا حدی قابل اعتماد هستند ولی مخالفان بسیار زیادی دارند و آنها را کتاب های بی پایه و دروغین می نامند. ادامه خواندن “معرفی بهترین کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام”